En aquest blog els alumnes de 4t d'ESO tracten temes científics del seu interès. http://www.institucio.org/mestral

dimarts, 17 d’abril de 2007

Els antibioticsEls antibiòtics

História:

El primer antibiòtic descobert va ser la penicil·lina. Alexander Fleming estava cultivant un bacteri (Staphylococcus aureus) en un plat d'Agar, el qual va ser contaminat accidentalment per fongs. Després ell va advertir que el medi de cultiu al voltant de la floridura estava lliure de bacteris. Ell havia treballat prèviament en les propietats antibacterianes del lisozim, i per això va poder fer una interpretació correcta del que va veure: que el fong estava segregant alguna cosa que inhibia el creixement del bacteri. Encara que no va poder purificar el material obtingut (l'anell principal de la molècula no era estable enfront dels mètodes de purificació que va utilitzar), va informar del descobriment en la literatura científica. Pel fet que el fong era del gènere Penicillium, va denominar al producte penicil·lina.
A causa de la necessitat imperiosa de tractar les infeccions provocades per ferides durant la II Guerra Mundial, es van invertir molts recursos a investigar i purificar la penicil·lina, i un equip liderat per Howard Florey va tenir èxit a produir grans quantitats del principi actiu pur. Els antibiòtics prompte es van fer d'ús generalitzat.


Diferents tipus d’antibiótics:Existeixen diverses classes d'antibiòtics i antibacterians sintèticos d'ús comú avui dia. Són:
·Aminoglucòsids
·β-lactàmics


·Carbapenems
·Cefalosporines i cefamicines
·β-lactàmics monocíclics o monobactàmics
·Penicil·lines

·Estreptogramines
·Fenicols
·Glicopèptids o glucopèptids

·Vancomicina
·Teicoplanina

·Lincosamines
·Macròlids
·Oxazolidinones
·Polimixines
·Quinilones
·Sulfamides
·TetraciclinesFonaments de l’acció curativa dels antibiòtics:

La medicina i la veterinària consumeixen la major part dels antibiòtics que actualment són produïts. Els primers antibiòtics utilitzats eren produits per microorganismes com a resultant d'una biosíntesi específica. A hores d'ara la majoria dels antibiòtics són producte de síntesi i, constantment, se n'obtenen de nous amb la finalitat d'assolir un efecte antiinfecciós més eficaç i per tal d'eliminar al màxim els efectes secundaris i tòxics. Actualment és habitual la síntesi d'anàlegs de productes bioquímics com els aminoàcids, que els microorganismes confonguin a l'hora de sintetitzar, de manera que només generin proteïnes inviables que els portin cap a la mort. La importància creixent de la lluita contra la infecció fa que actualment s'agrupin sota el nom d'agents antiinfecciossos els antibiòtics, naturals o de síntesi, i els quimioteràpics o altres substàncies d'utilitat contra qualsevol germen infecciós (bacteri, virus, fong o paràsit). Amb això, ha sorgit el concepte d'antibioteràpia o, més pròpiament, terapèutica antiinfecciosa, que aplega les característiques i els problemes que comporta el tractament dels estats infecciosos.Treball realitzat per Alejandro Marmelada, Xavi Puiggròs, Ferran Trepat, Jacob Gràcia i Joan Marc Doménech